גליונות ממון ודין

גליון 16

הגליון החדש עוסק ב'עשיית דין עצמית', ודן בין השאר בשאלות האם ובאיזה אופן מותר לאדם ליטול את החוק לידיו בדיני ממונות, להשיב לידיו בחוזקה את אשר שייך לו או לסלֵּק מִפגע אשר מפריע לו. בהקשר לכך נדונים תפיסת כספים לצורך החזר חובות או שיפוי על נזקים; נזקים שנגרמו לאחֵר תוך כדי ניסיון להסיר מכשולים בעת עבודה או תוך כדי הילוך; הריסת מבנים בלתי חוקיים או סילוק חפצים על ידי שכנים לבניין משותף, ועוד.

 

לקריאת הגליון בפורמט דפדוף


גליון 15

גליון זה עוסק ב'שכר עבודה'.  אמנם כבר אמרו חז"ל שבדיני עבודה – 'הכל כמנהג המדינה' (בבא מציעא, פג, ע"א), ולכן לכאורה די בהכרת 'חוק הגנת השכר' ושאר החוקים הנוגעים לכך, בכדי לתת פתרונות לכל מצב ומצב. אולם מתברר כי הכלל 'הכל כמנהג המדינה', אינו נותן בהכרח מענה לאינספור מקרים של מחלוקת סביב טיב העבודה, אי בהירות לגבי ההסכמות שהיו טרם תחילת העבודה, הפסקת העבודה ברצון או מתוך כורח ועוד. במקרים אלה נדרשת פרשנות משפטית, החורגת מעבר לדין הבסיסי, וכאן נכנס הדיון ההלכתי.

לקריאת הגליון בפורמט דפדוף

 


גליון 14

הגליון החדש עוסק באחריות שוכר ושואל על נזקים הנגרמים לחפץ או לנכס הנמסרים לידיהם. השאלת רכב לדוגמה היא נפוצה למדי, ולפיכך חלק ניכר מהגיליון עוסק במקרים של השאלת רכב שבהם נגרמו נזקים למנוע או לרכיבים אחרים ברכב. גם השאלת חפצים אחרים שבה עוסק הגיליון, דוגמת מצלמה ואביזרי בית וגן, היא שכיחה למדי, והגיעה לפתחם של בתי הדין שנתנו את דעתם על מעמדם של החפצים המושאלים ועל התנאים היוצרים אחריות של השואל כלפי המשאיל.

לקריאת הגליון בפורמט דפדוף

לקריאת הגליון נוסח מתוקן (לצערנו בפורמט המדופדף  נפלו כמה טעויות שתוקנו בקובץ PDF)


גליון 13

גליון זה של ממון ודין עוסק ב'שומר שכר'. פסקי הדין דנים בין השאר בשאלות: על מי מוטל לבדוק את החפץ טרם מסירתו לשומר? האם חוזה או תקנון פוטרים את השומר מאחריות מוגברת לחפץ שעליו הופקד? מתי ובאלו תנאים יכול שומר שכר לחזור בו משמירתו? מה נחשבת שמירה מעולה? ושאלות רבות נוספות וחשובות.

לקריאת הגליון


גליון 12

גליון 12 של ממון ודין עוסק ב'זה נהנה וזה לא חסר'. מאז העלתה הגמרא (בבא קמא כ א-ב) את שאלת 'הדר בחצר חברו שלא מדעתו' האם צריך לשלם לו שכר אם לאו, נפתח דיון ארוך שנים ורחב יריעה בספרות ההלכה לדורותיה בשאלה מה הדין במקרה שאדם נהנה מרכושו של חברו ללא שגרם לו חיסרון ממוני – האם צריך לשלם לו על הנאה זו אם לאו. גיליון זה מביא בפני הקוראים מקרים אקטואליים ורלוונטיים מימינו שהגיעו הלכה למעשה לפסיקת בתי הדין. כך ניתן לבחון כיצד כלל הלכתי יסודי זה מיושם וממומש בימינו אלה, ולובש פנים וצורה בהתאם למציאות המתחדשת.

לקריאת הגליון


גליון 11

הגליון האחד עשר של ממון ודין עוסק בפרשנות חוזה. מובאים מקרים שבהם התעוררו קושי בפרשנות החוזה ומחלוקת בין הצדדים על פרשנותו, ומתוך כך על אופן יישומו. בתי הדין שמקרים כאלה הגיעו לפתחם נכנסו לעובי הקורה ודנו הן בשאלה העקרונית מהי הדרך הפרשנית הנכונה על פי מסורת הפסיקה הן בשאלת הפרשנות המסוימת המתאימה למקרה הנדון.

לקריאת הגליון


גליון 10

הגליון העשירי של ממון ודין עוסק בתיווך מקרקעין. תחום זה מהווה אבן בוחן לגישת בתי הדין לגבי היקף תחולתו של דין המדינה המחייב כריתת הסכם תיווך בכתב כתנאי לזכאות מתווך בדמי תיווך. הגליון עוסק בשאלות המתעוררות ביחס לסוגיה זו, ומדגים, בין השאר, את גישתם השונה של בתי הדין למקרים בהם לא נחתם הסכם תיווך כחוק.

לקריאת הגליון  

 


גליון 9

הגליון התשיעי של ממון ודין עוסק בסוגיית מעמדו של צ'ק (המחאה) בפסיקת בתי הדין. הוא מביא פסקי דין הדנים בשאלת מעמדו של הצ'ק ביחס לכסף מזומן וביחס לשטרות והתחייבויות מסוגים שונים, כן מראה את דרכי ההתמודדות של בתי הדין עם אובדן צ'קים, מילוי חלקי של פרטיהם והעברתם לצדדים שלישיים.

לקריאת הגליון 

 


גליון 8

הגליון השמיני של ממון ודין, עוסק בסוגיית רישום מקרקעין, וביחס בתי הדין לחובת הרישום בטאבו. הוא מביא פסקי דין המתמודדים עם תוקף קניין ללא רישום, טעויות ברישום ומעמד התשלום בגין המקרקעין.

לקריאת הגליון


גליון 7

הגליון השביעי של הקליניקה, עוסק בזכות לבטל הסכם שכירות דירה, הן מצד השוכר והן מצד המשכיר, מטעמים של ליקויים בדירה, חוסר יכולת לשלם את מחיר השכירות, התנהגות השוכר והמשכיר ועוד.

לקריאת הגיליון


גליון 6

17-09-17 הגליון השישי של הקליניקה, נוגע בנושא המרתק של זכויות יוצרים - הן בהעתקת ופרסום ספרי קודש, והן בהפרות אחרות של זכויות יוצרים.

לקריאת הגליון  


גליון 5

05-04-17  גליון חמישי, והפעם עוסק בנושא המורכב של שותפויות עסקיות, אשר מעורר לא מעט שאלות משפטיות.

לקריאת הגיליון


גליון 4

10-09-16 הקליניקה למשפט עברי פרסמה קובץ חדש ורביעי של ממון ודין, העוסק הפעם בנזקי ממון עקיפים, המכונים 'גרמא' ו'גרמי'.

 לקריאת הגיליון


גליון 3

31-3-2016 הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי פרסמה לאחרונה גליון שלישי ונוסף במסגרת קבצי 'ממון ודין' שבהוצאתה. הגליון הפעם עוסק בפסקי דין שנתנו בבתי דין לממונות בסוגיות הנוגעות לבתים משותפים - זכויות בניה, היזק ראיה ועוד.

לקריאת הגליון 


גליון 2

16-9-2015 הקליניקה למשפט עברי מפיצה בימים אלו את הגליון השני של 'ממון ודין'. גליון זה מכנס בתוכו תקצירי פסיקת בתי דין מגוונים העוסקים במקח טעות והונאה במקרקעין.

 לקריאת הגליון


גליון 1

1-12-2014 הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי בשיתוף עם מכון 'משפט לעם' משיקים פרוייקט חדש - פרסום גליונות תקצירי פסקי דין של בתי דין לממונות הפוסקים על פי ההלכה היהודית. הגליון הראשון עוסק בסיום יחסי עבודה, ומביא מגוון רחב של תקצירי פסקי דין הנוקטים מדיניות שונה כלפי סוגיה זו.

לקריאת הגיליון