חומרים משפטיים

 

אבנר רוזנטלר, סטודנט בקליניקה, כתב חוות דעת מנקודת מבטו של המשפט העברי, העוסקת בהצעת חוק שהוגשה לכנסת בעניין חזקת הסכמה לתרומת איברים. לקריאת חוות הדעת לחץ כאן.

חוות דעת: הצעת חוק לסגירת תיק מותנית בראי היהדות

חוות דעת: שיקול דעת שיפוטי בענישה

דיון על הפעילות המחקרית בקליניקות -במסגרת הכשרת הסטודנטים בקליניקה למשפט עברי, התקיים דיון בנוגע לפוטנציאל הטמון בקליניקות לפעילות מחקרית מעמיקה.

מקורות הלכתיים בדבר מקומו של הייצוג בבתי הדין לדיני ממונות -שאלת ההסתייעות בעורכי דין לצורך ייצוג בפני בתי הדין הרבניים לממונות נדונה על ידי חכמים ופוסקים במהלך הדורות. בקובץ זה מובאים המקורות ההלכתיים המרכזיים הדנים בסוגיה זו.

חוות דעת בעניין נישואין בין בני זוג עם מוגבלות -במסגרת פעילות הקליניקה למשפט עברי, ולבקשת הקליניקה למוגבלויות, נכתבה חוות דעת בנושא תקפם ההלכתי של נישואין בין בני זוג עם מוגבלות על מכלול ההיבטים המורכבים של נישואים אלה, כולל שאלת הולדת ילדים ועוד.

חוות דעת בעניין עסקת תיווך בין חברים, ציוני-דתי וחרדי, בעלי מנהג שונה לגבי גביית שכר על תיווך -במסגרת פעילותה של הקליניקה למשפט עברי, הוגשה לבקשת בעל דין חוות דעת בפני בית הדין לממונות ארץ חמדה-גזית בעניין הזכאות לקבלת שכר תיווך דירה ללא שנכרת חוזה תיווך.

הצצה אל טיבו של החינוך המשפטי אצל הרמב"ם -הרמב"ם דן בחשיבות הפשרה בין בעלי הדין לעומת מיצוי שורת הדין ומגלה דרך זאת את עמדתו בדבר אופיים הרצוי של הדיינים וטבעו של ההליך המשפטי.

הרצאה בנושא היחס ל'תלמיד שאינו הגון' -עו"ד משה הרשקוביץ מנהל הקליניקה למשפט עברי, העביר הרצאה בנושא זה במסגרת השתלמות מורי התושב"ע בחינוך העל יסודי.

 הסכם בוררות של בתי הדין ארץ חמדה-גזית -על המעוניינים להתדיין בפני בתי הדין לממונות לחתום על הסכם בוררות המסמיך את הדיינים לדון בעניינם. מצורף כאן הסכם בוררות לצורך הקלת פתיחת ההליך.

מידע לסטודנטים לקראת רישום - הקליניקה למשפט עברי מעניקה לסטודנטים הכשרה בתחום המשפט העברי, ומאפשרת להם להיחשף לעבודת בתי הדין, לסייע בייצוג בעלי דין בפני בית הדין, ולהיות מעורבים ביוזמות חקיקה בכנסת.

החרם כסנקציה חברתית במשפט העברי ויישומה במשפט הנוהג -סטודנטים בקליניקה למשפט עברי כתבו חוות דעת מקיפה על החרם במשפט העברי.

חוות דעת בעניין מעמדה של טענת ההתיישנות - מה מעמדה של טענת ההתיישנות על פי המשפט העברי? בחוות דעת שכתבו סטודנטים בקליניקה למשפט עברי ניתנת סקירה על נושא זה.

חוות דעת-הקליניקה למשפט עברי העניקה על פי בקשת פונה, חוות דעת הנוגעת לעילות לערעור על פסק דין של בורר דן יחיד בשל מחלוקת מהותית על פסק דינו ובשל קשריו עם הצד השני.

חוות דעת-סטודנט בקליניקה למשפט עברי, אהרן שור, כתב חוות דעת העוסקת בהשוואה בין יחס המשפט הישראלי לנזקי גוף, לבין יחסו של המשפט העברי לנזקים אלה, ומציעה תיקונים לחוק בהתאם לרוח המשפט העברי.